O Firmie:

Firma "MS Fragrance" dzia³a na rynku od 2001 roku.
Wczeœniej organizacja istnia³a pod inn¹ nazw¹.
"Perfumeria Julia" prowadzi³a sprzeda¿ wód toaletowych,
wód perfumowanych, oraz wód po goleniu,
w latach od 1995 do 2001 roku.
Specjalizujemy siê w imporcie wód toaletowych, wód perfumowanych,
wód po goleniu, oraz testerów, zestawów kosmetycznych i
miniaturek renomowanych marek œwiatowych.
Zajmujemy siê w szczególnoœci sprzeda¿¹ hurtow¹ w/w artyku³ów.