Ïã¸Û±¾¸Ų̂ÏÖ³¡±¨Âë-×î½ü10ÆÚ¿ª½±¼Ç¼

ÍêÕû°æÏÔʾ 3162418727 Ö»ÏÔºÅÂë  ÂäÇò˳Ðò (505) 605-7158 bench
Õ¾³¤ÍƼö£º48.9
½ÁÖéÈÕÆÚ ÆÚÊý ƽÂë(Áù¸öÕýÂë) ÌØÂë ÉúФ µ¥Ë« ²¨É« ´óС ÎåÐÐ ÌØÍ· βÊý ºÏµ¥Ë« ¼ÒÒ° ÃÅÊý ¶Îλ ÒõÑô ÌìµØ ¼ªÐ× ºÚ°× ɫФ ±Ê»­ ÄÐÅ® ×ܺ͵¥Ë«
2019/02/14017ÆÚ

¿ª½±Ê±¼ä£º
2019Äê02ÔÂ14ÈÕ
ÐÇÆÚËÄ
Å©Àú:1ÔÂ10ÈÕ
É·±± Âí›_Êó

46
Ȣ
05
Ñò
43
Éß
08
Áú
20
Áú
16
ºï
05
Ñò
08
Áú
16
ºï
20
Áú
43
Éß
46
Ȣ
11
Å£
Å£µ¥ÂÌСˮ 1Í· 1β02ºÍË«¼ÒÇÝ2ÃÅ2¶ÎÑôÌìÐ×°×À¶Ð¤Ë«±ÊÄÐ(149)¡Ü175µ¥
2019/02/13017ÆÚ

¿ª½±Ê±¼ä£º
2019Äê02ÔÂ13ÈÕ
ÐÇÆÚÈý
Å©Àú:1ÔÂ9ÈÕ
É·¶« Éߛ_Öí

40
ºï
09
ÍÃ
26
¹·
17
Ñò
32
Áú
31
Éß
09
ÍÃ
17
Ñò
26
¹·
31
Éß
32
Áú
40
ºï
27
¼¦
¼¦µ¥ÂÌ´óË® 2Í· 7β09ºÍµ¥¼ÒÇÝ3ÃÅ4¶ÎÑôµØ¼ª°×ºìФµ¥±ÊÅ®(182)¡Ý176Ë«
2019/02/09016ÆÚ

¿ª½±Ê±¼ä£º
2019Äê02ÔÂ09ÈÕ
ÐÇÆÚÁù
Å©Àú:1ÔÂ5ÈÕ
É·¶« Å£›_Ñò

01
Öí
34
Ȣ
39
¼¦
49
Öí
19
Éß
29
Ñò
01
Öí
19
Éß
29
Ñò
34
Ȣ
39
¼¦
49
Öí
43
Éß
Éßµ¥ÂÌ´ó»ð 4Í· 3β07ºÍµ¥Ò°ÊÞ5ÃÅ7¶ÎÒõµØ¼ªºÚÂÌФµ¥±ÊÅ®(214)¡Ý176Ë«
2019/02/06015ÆÚ

¿ª½±Ê±¼ä£º
2019Äê02ÔÂ06ÈÕ
ÐÇÆÚÈý
Å©Àú:1ÔÂ2ÈÕ
É·±± ¹·›_Áú

15
¼¦
19
Éß
04
ºï
29
Ñò
02
¹·
11
Å£
02
¹·
04
ºï
11
Å£
15
¼¦
19
Éß
29
Ñò
01
Öí
Öíµ¥ºìС½ð 0Í· 1β01ºÍµ¥¼ÒÇÝ1ÃÅ1¶ÎÒõÌìÐ×°×ÂÌФµ¥±ÊÅ®(81)¡Ü175µ¥
2019/02/03014ÆÚ

¿ª½±Ê±¼ä£º
2019Äê02ÔÂ03ÈÕ
ÐÇÆÚÈÕ
Å©Àú:12ÔÂ29ÈÕ
É·Î÷ Ñò›_Å£

05
Âí
35
Êó
13
¹·
06
Éß
34
Å£
19
Áú
05
Âí
06
Éß
13
¹·
19
Áú
34
Å£
35
Êó
39
ºï
ºïµ¥ÂÌ´óË® 3Í· 9β12ºÍË«Ò°ÊÞ5ÃÅ6¶ÎÑôÌìÐ׺ÚÂÌФ˫±ÊÄÐ(151)¡Ü175µ¥
2019/01/31013ÆÚ

¿ª½±Ê±¼ä£º
2019Äê01ÔÂ31ÈÕ
ÐÇÆÚËÄ
Å©Àú:12ÔÂ26ÈÕ
É·ÄÏ Áú›_¹·

22
Å£
26
¼¦
31
Áú
33
Ȣ
41
Âí
18
Éß
18
Éß
22
Å£
26
¼¦
31
Áú
33
Ȣ
41
Âí
27
ºï
ºïµ¥ÂÌ´óË® 2Í· 7β09ºÍµ¥Ò°ÊÞ3ÃÅ4¶ÎÑôÌìÐ׺ÚÂÌФ˫±ÊÄÐ(198)¡Ý176Ë«
2019/01/29012ÆÚ

¿ª½±Ê±¼ä£º
2019Äê01ÔÂ29ÈÕ
ÐÇÆÚ¶þ
Å©Àú:12ÔÂ24ÈÕ
É·±± »¢›_ºï

14
¼¦
45
Ȣ
03
ºï
10
Å£
24
Öí
32
ÍÃ
03
ºï
10
Å£
14
¼¦
24
Öí
32
ÍÃ
45
Ȣ
29
Âí
Âíµ¥ºì´óľ 2Í· 9β11ºÍµ¥¼ÒÇÝ4ÃÅ5¶ÎÒõÌ켪ºÚºìФµ¥±ÊÄÐ(157)¡Ü175µ¥
2019/01/26011ÆÚ

¿ª½±Ê±¼ä£º
2019Äê01ÔÂ26ÈÕ
ÐÇÆÚÁù
Å©Àú:12ÔÂ21ÈÕ
É·Î÷ Öí›_Éß

46
Å£
14
¼¦
45
Ȣ
41
Âí
27
ºï
29
Âí
14
¼¦
27
ºï
29
Âí
41
Âí
45
Ȣ
46
Å£
21
Ȣ
»¢µ¥ÂÌСÍÁ 2Í· 1β03ºÍµ¥Ò°ÊÞ3ÃÅ4¶ÎÑôµØÐ×°×ÂÌФ˫±ÊÄÐ(223)¡Ý176µ¥
2019/01/24010ÆÚ

¿ª½±Ê±¼ä£º
2019Äê01ÔÂ24ÈÕ
ÐÇÆÚËÄ
Å©Àú:12ÔÂ19ÈÕ
É·¶« ¼¦›_ÍÃ

46
Å£
41
Âí
18
Éß
33
Ȣ
43
Áú
11
Êó
11
Êó
18
Éß
33
Ȣ
41
Âí
43
Áú
46
Å£
36
Öí
ÖíË«À¶´óË® 3Í· 6β09ºÍµ¥¼ÒÇÝ4ÃÅ6¶ÎÒõÌìÐ×°×ÂÌФµ¥±ÊÅ®(228)¡Ý176Ë«
2019/01/22009ÆÚ

¿ª½±Ê±¼ä£º
2019Äê01ÔÂ22ÈÕ
ÐÇÆÚ¶þ
Å©Àú:12ÔÂ17ÈÕ
É·Î÷ Ñò›_Å£

30
Éß
33
Ȣ
03
ºï
19
Áú
25
¹·
48
Öí
03
ºï
19
Áú
25
¹·
30
Éß
33
Ȣ
48
Öí
44
ÍÃ
ÍÃË«ÂÌ´ó»ð 4Í· 4β08ºÍË«Ò°ÊÞ5ÃÅ7¶ÎÑôÌ켪ºÚºìФ˫±ÊÅ®(202)¡Ý176Ë«

2019Ä꡾±¾¸Ų̂ÏÖ³¡±¨Âë¡¿ÊôÐÔ֪ʶ¶ÔÕÕ±í

Çë°´¼üÅÌ Ctrl+F ¿ìËÙ²éÕÒ
Ê®¶þÉúФ
 • ¹·[³å Áú]
   01    13    25    37    49  
 • ¼¦[³å ÍÃ]
   02    14    26    38  
 • ºï[³å »¢]
   03    15    27    39  
 • Ñò[³å Å£]
   04    16    28    40  
 • Âí[³å Êó]
   05    17    29    41  
 • Éß[³å Öí]
   06    18    30    42  
 • Áú[³å ¹·]
   07    19    31    43  
 • ÍÃ[³å ¼¦]
   08    20    32    44  
 • »¢[³å ºï]
   09    21    33    45  
 • Å£[³å Ñò]
   10    22    34    46  
 • Êó[³å Âí]
   11    23    35    47  
 • Öí[³å Éß]
   12    24    36    48  
Îå ÐÐ
½ð  05     06     13     14     21     22     35     36     43     44    ºï¡¢¼¦
ľ  03     04     17     18     25     26     33     34     47     48    »¢¡¢ÍÃ
Ë®  02     09     10     23     24     31     32     39     40    Êó¡¢Öí
»ð  01     11     12     19     20     27     28     41     42     49    Éß¡¢Âí
ÍÁ  07     08     15     16     29     30     37     38     45     46    Å£¡¢Áú¡¢Ñò¡¢¹·
²¨ É«
ºì²¨  01    02    07    08    12    13    18    19    23    24    29    30    34    35    40    45    46 
À¶²¨  03    04    09    10    14    15    20    25    26    31    36    37    41    42    47    48 
Â̲¨  05    06    11    16    17    21    22    27    28    32    33    38    39    43    44    49 
ºÏÊýµ¥Ë«
ºÏÊýµ¥  01    03    05    07    09    10    12    14    16    18    21    23    25    27    29    30    32    34    36    38    41    43    45    47    49 
ºÏÊýË«  02    04    06    08    11    13    15    17    19    20    22    24    26    28    31    33    35    37    39    40    42    44    46    48 
ÉúФÊôÐÔ
¼ÒÇÝ: Å£¡¢Âí¡¢Ñò¡¢¼¦¡¢¹·¡¢Öí ¼ªÃÀ: Íá¢Áú¡¢Éß¡¢Âí¡¢Ñò¡¢¼¦ ÒõÐÔ: Êó¡¢Áú¡¢Éß¡¢Âí¡¢¹·¡¢Öí
Ò°ÊÞ: Êó¡¢»¢¡¢Íá¢Áú¡¢Éß¡¢ºï Ð׳ó: Êó¡¢Å£¡¢»¢¡¢ºï¡¢¹·¡¢Öí ÑôÐÔ: Å£¡¢»¢¡¢Íá¢Ñò¡¢ºï¡¢¼¦
µ¥±Ê: Êó¡¢Áú¡¢Âí¡¢Éß¡¢¼¦¡¢Öí ÌìФ: Íá¢Âí¡¢ºï¡¢Öí¡¢Å£¡¢Áú °×±ß: Êó¡¢Å£¡¢»¢¡¢¼¦¡¢¹·¡¢Öí
Ë«±Ê: »¢¡¢ºï¡¢¹·¡¢Íá¢Ñò¡¢Å£ µØФ: Éß¡¢Ñò¡¢¼¦¡¢¹·¡¢Êó¡¢»¢ ºÚÖÐ: Íá¢Áú¡¢Éß¡¢Âí¡¢Ñò¡¢ºï
ŮФ: Íá¢Éß¡¢Ñò¡¢¼¦¡¢Öí£¨Î幬Ф£©
ÈýºÏ: ÊóÁúºï¡¢Å£Éß¼¦¡¢»¢Âí¹·¡¢ÍÃÑòÖí ºìФ: Âí¡¢Íá¢Êó¡¢¼¦
ÄÐФ: Êó¡¢Å£¡¢»¢¡¢Áú¡¢Âí¡¢ºï¡¢¹· ÁùºÏ: ÊóÅ£¡¢Áú¼¦¡¢»¢Öí¡¢ÉߺÍù·¡¢ÂíÑò À¶Ð¤: Éß¡¢»¢¡¢Öí¡¢ºï
ÇÙ£ºÍÃÉß¼¦ Æ壺ÊóÅ£¹· Ê飺»¢ÁúÂí »­£ºÑòºïÖí Î帣Ф Êó¡¢»¢¡¢Íá¢Éß¡¢ºï[Áú]¡£ ÂÌФ: Ñò¡¢Áú¡¢Å£¡¢¹·